Imprint UAB SIROWA Vilnius

Published by:

UAB SIROWA Vilnius
Eišiškių pl. 8A, LT-02184 Vilnius, Lithuania
Company code: 111686053
VAT code: LT116860515
Phone: +370 5 2394150
Fax: +370 5 2334747
Email: [email protected]

Aktuali redakcija (v.1). Galioja nuo 2019-05-16.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SIROWA VILNIUS“ PRIVATUMO POLITIKA


1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „SIROWA VILNIUS“, juridinio asmens kodas 111686053, registruotos buveinės adresas Eišiškių pl. 8A, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, Bendrovės klientų, partnerių/tiekėjų ir/ar jų atstovų, taip pat kandidatų į laisvas darbo vietas, socialinių tinklų konkursų dalyvių ir kitų asmenų, kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.
Atsižvelgiant į tai, Bendrovė renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse, konkursų informacijoje ir pan.).
Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.
Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.
Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu Bendrovės sudarytus sandorius, svarstyti Jūsų kandidatūrą į laisvą darbo vietą ir pan.
Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

2. SĄVOKOS
Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
- ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
- BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
- Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų – uždaroji akcinė bendrovė „SIROWA VILNIUS“, juridinio asmens kodas 111686053, registruotos buveinės adresas Eišiškių pl. 8A, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, kandidatas į laisvą Bendrovės paskelbtą darbo vietą, socialinių tinklų konkursų dalyvis, ir pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
- Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
- Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
- Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu www.sirowa.com kurios valdytojas yra Bendrovė.

3. PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO
Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

4.1 Personalo atranka
Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir atrinkti tinkamiausius kandidatus į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas, galime tvarkyti asmenų, kandidatuojančių į Bendrovės laisvas darbo vietas ir pateikiančių (įskaitant siunčiančių el. paštu, kitais kanalais) Bendrovei tuo tikslu reikalingus Asmens duomenis.
Kandidatuodami į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą Bendrovei ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais gali susisiekti Bendrovė.

Tvarkomi Asmens duomenys

Gyvenimo aprašymas (CV), vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr., el. pašto adresas, informacija apie išsilavinimą, informacija apie darbo patirtį, kita kandidato pateikta (įskaitant pokalbio metu) ar jo vertinimo metu gauta informacija (testų rezultatai), įskaitant rekomendacijas, informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš kandidato buvusio darbdavio.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei savo gyvenimo aprašymą ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą. Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto Bendrovės intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Iki atitinkamos personalo atrankos į konkrečią poziciją (jei ir kai įmanoma identifikuoti konkrečią poziciją, į kurią kandidatuota) pabaigos ir 1 (vieną) mėnesį po to (kiek reikalinga techniškai ištrinti duomenis), bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kandidato CV ar kitų duomenų kandidatavimui pateikimo dienos .

Asmens duomenų šaltinis

Potencialaus kandidato Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjektų, taip pat iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio darbdavio atstovo, taip pat gali būti gaunami iš trečiųjų šalių, teikiančių Bendrovei personalo atrankos paslaugas, pvz., UAB „People Link“, UAB „Personalo sprendimai“, kurie turėtų Jus informuoti apie Jūsų asmens duomenų mums teikimą.

4.2 Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas
Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., individualios veiklos pažymų kopija, informacija apie mokėtinas/gautinas sumas, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju buhalterinės apskaitos tikslais.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).

Asmens duomenų šaltinis

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

4.3 Sutarčių sudarymas ir vykdymas
Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytas sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas (įskaitant pristatymo), telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, asmens kodas, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos, padalinio adresas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 5 (penki) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).

Asmens duomenų šaltinis

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

4.4 Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą
Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų forma, jei tokia prieinama Tinklapyje) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime ar skunde pateikti Asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą ar skundą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo ar skundo pateikimo dienos.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

4.5 Su telefoninių pokalbių įrašymu susiję tikslai
Tais atvejais, kai skambinate mums numeriu +370 5 2394150 (arba kitu Bendrovės numeriu ir esate įspėtas apie pokalbio įrašymą) arba atsiliepiate į Bendrovės skambučius (ir esate įspėtas apie pokalbio įrašymą), aptarnavimo telefonu kokybės užtikrinimo bei, kai esate mūsų klientas ar partneris/tiekėjas ar jo atstovas, tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimo (įskaitant Bendrovės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodymų surinkimo), tikslais galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys

Telefono Nr., telefoninio pokalbio įrašas, laikas, trukmė, data ir bet kokie kiti Asmens duomenys, pateikti telefoninio pokalbio metu.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu. Tačiau tais atvejais, kai esate klientas ar tiekėjas/partneris, Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti su Jumis sudarytos sutarties pagrindu, o tais atvejais, kai esate Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovas/darbuotojas – Bendrovės teisėto intereso identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašo padarymo dienos.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

4.6 Bendrovės veiklos komunikacija ir viešinimas (fotografavimas ir filmavimas)
Tais atvejais, kai dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose, seminaruose, konferencijose ir esate informuoti apie vykdomą fotografavimą ar filmavimą, arba gauname Jūsų sutikimą kitu būdu, galime tvarkyti Jūsų atvaizdą, užfiksuotą nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje, Bendrovės veiklos komunikacijos ir viešinimo tikslais.
Šiuo būdu gauta medžiaga taip pat gali būti skelbiama viešai, įskaitant Bendrovės administruojamų socialinių tinklų (Facebook, Instagram, kt.) paskyrose, Tinklapyje ar kituose Bendrovės administruojamuose Tinklapiuose, žiniasklaidos priemonėse bei kitais kanalais.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tais atvejais, kai dalyvaujate atitinkame renginyje ir nepageidaujate būti filmuojamu ar fotografuojamu, turėtumėte kreiptis į renginio metu filmuojančius ar fotografuojančius asmenis bei vengti atkreiptų kamerų ar kitokios filmavimo ir fotografavimo technikos.

Tvarkomi Asmens duomenys

Nuotraukos, vaizdo įrašai.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

2 (du) metai arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto fotografuojant ar filmuojant.

4.7 Tiesioginės rinkodaros vykdymas ir Bendrovės platinamos produkcijos reklama
Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums Bendrovės prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi tik konkrečiame sutikime nurodytu tikslu ir apimtimi, pvz., jei sutikote Tiesioginės rinkodaros pranešimus gauti el. paštu, nesiųsime Jums tokių pranešimų SMS žinutėmis.
Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Papildoma informacija, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos, padalinio adresas, gimimo data (apibrėžtais atvejais).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

2 (du) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

4.8 Konkursų organizavimas ir vykdymas socialinių tinklų paskyrose
Tais atvejais, kai Bendrovės administruojamose socialinių tinklų (Facebook, Instagram, kt.) paskyrose ar kitu būdu vykdome įvairius konkursus, kurių metu atlikę prašomus veiksmus galite laimėti Bendrovės ar jos partnerių įsteigtus prizus, galime tvarkyti Jūsų, kaip konkursų dalyvių ar laimėtojų, Asmens duomenis tam, kad tinkamai organizuotume konkursą, išrinktume atitinkamo konkurso laimėtoją, paskelbtume ir identifikuotume laimėtoją ir atliktume kitus konkurso organizavimui reikalingus veiksmus.
Konkurso laimėtojų Asmens duomenis papildomai tvarkome siekdami tinkamai paskelbti konkurso laimėtoją (laimėtojo vardas ir pavardė gali būti skelbiami viešai atitinkamo socialinio tinklo paskyroje), įteikti laimėtą prizą bei vykdyti teisės aktuose numatytas pareigas. Konkurso laimėtojui nepateikus Asmens duomenų, reikalingų prizo įteikimui ar deklaravimui, negalėsime Jums įteikti prizo ir galite prarasti teisę į laimėjimą. Papildomai, tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė privalo prizo įteikimą deklaruoti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms (įskaitant VMI), taip pat kai prizo įteikimui reikalinga pasitelkti pašto ir (ar) siuntų pristatymo paslaugų teikėjus, konkursų laimėtojo Asmens duomenys gali būti teikiami aukščiau nurodytiems subjektams.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys nebus naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro šioje Privatumo Politikoje numatyta tvarka gauto Jūsų sutikimo. 

Tvarkomi Asmens duomenys

Vardas, pavardė, adresas (tik laimėtojo), telefono Nr. (tik laimėtojo), bet kokie kiti komunikacijos su Bendrove metu pateikti Asmens duomenys, taip pat, prizo deklaravimui teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka reikalingi asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas atliekant atitinkamus konkurso sąlygose nurodytus veiksmus, reikalingus dalyvavimui konkurse. Taip pat išimtiniais atvejais galime tvarkyti Asmens duomenis remdamiesi mums taikoma teisine prievole.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

1 (vienas) mėnuo po konkurso pabaigos, o laimėtojų – 1 (vienas) mėnuo po prizo įteikimo momento, nebent teisės aktuose numatytas ilgesnis terminas (tokiu atveju saugome teisės aktuose numatytą terminą).

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

4.9 Bendrovės turto apsaugos ir Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų trečiųjų asmenų asmens bei jų turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)
Tais atvejais, kai lankotės Bendrovės buveinėje (patalpose ir teritorijoje adresu Eišiškių pl. 8A, Vilnius) ir patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų stebėjimo lauką, galime tvarkyti Jūsų vaizdo duomenis, t. y. vaizdo įraše užfiksuotus Asmens duomenis, siekiant užtikrinti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių (turto) apsaugą, Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų trečiųjų asmenų asmens bei jų turto saugumą.
Apie tam tikrose Bendrovės buveinės patalpose ar teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą būsite informuoti informaciniais pranešimais (pvz., informaciniais lipdukais), pateikiamais prieš patenkant į stebimą patalpą ar teritoriją.
Atkreipiame dėmesį, jog vaizdo įrašai Bendrovės sprendimu gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar teikiami kitais įstatymų nustatytais atvejais. Toks teikimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tvarkomi Asmens duomenys

Vaizdo duomenys – asmenų, patenkančių į vaizdo kamerų stebėjimo lauką (pvz., klientų, tiekėjų ar jų atstovų, kitų trečiųjų asmenų) atvaizdas ir kiti vaizdo įraše užfiksuoti Asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t. y. Duomenų valdytojo materialinių išteklių apsaugos, Duomenų valdytojo klientų, tiekėjų (ar jų atstovų) ir kitų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumo užtikrinimo.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Vaizdo stebėjimo metu surinkti duomenys yra saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo vaizdo užfiksavimo dienos.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto (vaizdo įrašymo įrenginių pagalba).

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

6. TIESIOGINĖ RINKODARA
Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.
Sutikimas gali būti gaunamas įvairiais būdais, pvz., gaunamas sutarties su Duomenų subjektu pasirašymo metu, tuo pačiu atskirai prašant Duomenų subjekto sutikimo, asmeniui dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose renginiuose, pildant anketas ir pan.
Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė naudos tam, kad galėtų pateikti informaciją ir (ar) reklaminę medžiagą apie Bendrovę, Bendrovės pasiūlymus ir naujienas (įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškius), informaciją apie Bendrovės organizuojamus renginius (pristatymus, seminarus, konferencijas ir pan.) bei kvietimus dalyvauti tokiuose renginiuose ir vykdyti tokius renginius, siųsti sveikinimus ir kt.
Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma toliau nurodomais būdais: telefonu (balso pokalbių metu ir (ar) SMS žinučių pagalba), el. paštu ar bet kokiu kitu tiesioginiu būdu.
Informacija apie Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis, duomenų saugojimo terminus, teisinį pagrindą ir šaltinį yra pateikiama šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų šaltinis, subjektų kategorijos, kita su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija“.

Teisė nesutikti
Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrovė nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos, naujienų ir pan.
Savo duotą sutikimą galite atšaukti naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų, atsakydami į Bendrovės siunčiamas SMS žinutes ir išreikšdami nesutikimą, taip pat kreipdamiesi į Bendrovę šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

7. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.
Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:
 - paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu ir kt.;
 - teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 - asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jumis ar su Jūsų atstovaujamuoju asmeniu sudarytos sutarties vykdymu, įskaitant pašto ir siuntų paslaugų teikėjams, COD (angl. cash on delivery) paslaugos teikėjams;
 - antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 - kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 - Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 - kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

8. JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:
Teisė atšaukti duotą sutikimą
Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrovės suteikiamais funkcionalumais (pvz., spausdami naujienlaiškyje pateiktą nuorodą, leidžiančią atsisakyti Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo).
Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis
Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis
Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.
Teisė nesutikti
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).
Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą
Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.
Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.
Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.
Teisę į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
Teisė pateikti skundą
Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka
Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrovės buveinę).
Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).
Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.
Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.
Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

9. INFORMACIJOS APSAUGA
Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

10. TRETIEJI ASMENYS
Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.
Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

11. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.
Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).
Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

12. Baigiamosios nuostatos ir kontaktiniai duomenys

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:

 

El. paštas: [email protected]

 

Tel. Nr.: +370 5 239 4150

 

Adresas: Eišiškių pl. 8A, Vilnius, Lietuvos Respublika

 

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).